Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Νοτίου Αιγαίου συστάθηκε σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2218/1994 (άρθρο 53). Σήμερα η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρα 190 έως 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Π.Τ.Α. Νοτίου Αιγαίου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου διοικούμενο από Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον αιρετό Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

Κύρια αρμοδιότητα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης είναι η διαχείριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Λειτουργεί δηλαδή ως υπόλογος διαχειριστής έργων του ΠΔΕ. Επίσης, το Περιφερειακό Ταμείο έχει ως αρμοδιότητα τη διαχείριση και άλλων χρηματοδοτήσεων (από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα) που αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της Περιφέρειας.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Ταμείων είναι επίσης και η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής, η υποστήριξη των δικαιούχων κατά την προετοιμασία και υλοποίηση έργων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα, η τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας στον τομέα εκπόνησης μελετών και ερευνών, η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άλλες αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις που τα διέπουν (άρθρο 190, του Νόμου 3852/2010).

Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης εποπτεύονται από τον «Ελεγκτή Νομιμότητας».