Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Πρόεδρος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο.

Ο Πρόεδρος του Ταμείου:

α)  Εκπροσωπεί το Ταμείο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.

β)  Εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

γ)  Είναι προϊστάμενος του προσωπικού του Ταμείου, αποφασίζει για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου, σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό και εκδίδει τις σχετικές πράξεις.

δ)  Διατάζει την είσπραξη των εσόδων του Ταμείου και εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

ε)  Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει το Ταμείο.

στ)  Ασκεί τις αρμοδιότητες που ανατίθενται από το νόμο ή άλλες διατάξεις, από τον κανονισμό και με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

ζ) Μπορεί με απόφασή του να αναθέτει στον αντιπρόεδρο και σε στελέχη του Ταμείου την εξουσία να υπογράφουν, με εντολή αυτού, αποφάσεις, έγγραφα, εντάλματα ή άλλες πράξεις της αρμοδιότητάς του. Τον Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή η θέση είναι κενή, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

PTA-proedros photo-1

Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, *Πρόεδρος Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου*