Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Νομοθετικό Πλαίσιο

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) Νοτίου Αιγαίου συστάθηκε σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2218/1994 (άρθρο 53). Σήμερα η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρα 190 έως 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η βασική νομοθεσία που διέπει τα Π.Τ.Α. είναι:

  1. Νόμος υπ’αριθ. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13-6-1994)

«Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  1. Νόμος υπ’αριθ. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010)

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  1. Υ.Α. 2141/1998 (ΦΕΚ 78/Β΄/4-2-1998)

«Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  1. Υ.Α. 4683/1998  (ΦΕΚ 140/Β΄/18-2-1998)

«Κανονισμός Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.