Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για πενταετή θητεία και αποτελείται από:

α) τον Περιφερειάρχη ως Πρόεδρο,
β) ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας,
γ) ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας,
δ) έναν εκπρόσωπο του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού που υποδεικνύεται από αυτόν,
ε) δύο εκπροσώπους προερχόμενους από τις εργοδοτικές οργανώσεις και τα οικεία Επιμελητήρια,
στ) έναν εκπρόσωπο προερχόμενο από τις εργατικές ενώσεις,
ζ) δύο προϊσταμένους υπηρεσιών της Περιφέρειας οριζόμενους από τον Περιφερειάρχη, κατά προτίμηση από την οικεία Διεύθυνση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων του Ταμείου και το διοικεί. Αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του Ταμείου, εκτός από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Προέδρου.

To εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου συγκροτήθηκε με την υπ’αρ. 9662/66/23-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γεωργίου Χατζημάρκου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων στις 6-2-2024 (ΦΕΚ 86 / Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. / 6-2-2024), και αποτελείται από τα εξής μέλη:

• κ. Γεώργιο Χατζημάρκο, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρο

• κ. Γεώργιο Λεονταρίτη, μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναπληρούμενο από την κα Χαρίκλεια Γιασιράνη, μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

• κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη, μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναπληρούμενο από τον κ. Νικόλαο Τσουκαλά, μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

• κα Ευτυχία Σταθοπούλου, Περιφερειακή Σύμβουλο, εκπρόσωπο του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού, αναπληρούμενη από τον κ. Μικέ Ζηρούνη, Περιφερειακό Σύμβουλο

• κ. Νικόλαο Παπασταματίου, Α’ Αντιπρόεδρο Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου ως εκπρόσωπο των Επιμελητηρίων και εργοδοτικών οργανώσεων, αναπληρούμενο από τον κ. Απόστολο Ασπράκη, Οικονομικό Επόπτη Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου

• κ. Νικόλαο Μπόνη, Γραμματέα Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), εκπρόσωπο Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου και Ομοσπονδίας Εμπορίου Δωδεκανήσου, αναπληρούμενο από τον κ. Νικόλαο Νομικό, Πρόεδρο Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Σαντορίνης

• κ. Παναγιώτη Εγγλέζο, Πρόεδρο Εργατικού Κέντρου Ρόδου, ως εκπρόσωπο των εργατικών οργανώσεων, αναπληρούμενο από τον κ.  Μάρκο Βουτσίνο Πρόεδρο Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κυκλάδων

• κα Ευμορφία Αριστείδου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναπληρούμενη από τον κ. Αντώνιο Λούβαρη, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

• κ. Γεώργιο Μηνατσή, Προϊστάμενο του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναπληρούμενο από τον κ. Αντώνιο Παπούλη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Αντιπρόεδρος ορίζεται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης.