Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Διαχείριση Έργων

Νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τα δημόσια έργα 

Παρακάτω θα βρείτε τους νόμους σε μορφή PDF.

  1. Κ.Υ.Α. 134453/23-12-2015

«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26-9-2014 (ΦΕΚ 2573 Β’)»

  1. Νόμος υπ’αριθ. 4281/2014

«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α’/8-8-2014)

  1. Νόμος υπ’αριθ. 4270/2014

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014)

  1. «Υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», Κατευθυντήρια Οδηγία 7/2015 [Απόφαση 21/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων]
  1. Εγχειρίδιο χρήσης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
  1. Νόμος υπ’αριθ. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17-8-2010)

«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».

  1. Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22-11-2010)

«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

  1. Υ.Α. 23979/ΔΕ264/2013

«Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των Συλλογικών Αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».