Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Τελευταία Νέα

Νέα

Δημοσίευση Iσολογισμού 2016 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Την 7η/6/2017 εγκρίθηκε ο Ισολογισμός χρήσης 2016 με την υπ’αριθμ. 1/3/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου.

Ισολογισμός χρήσης 2016