Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Ιούλιος 2023

Πρόσκληση για Υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 29-6-2023 η Πρόσκληση προς Οικονομικό φορέα για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 120 του Ν. 4412/16, για την Παροχή Υπηρεσίας του άρθρου 107 του Ν.4412/16 με τίτλο: «Υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του έργου Διευθύνσεων Αναπτυξιακού[…]

Περισσότερα »