Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Μάρτιος 2020

Δημοσίευση Ισολογισμού 2018 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Στις 19/11/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Ισολογισμό – Απολογισμό – Αποτελέσματα Χρήσης του έτους 2018 του Ταμείου (Απόφαση με αρ. 1 της 4ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. έτους 2019)

Περισσότερα »