Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Τελευταία Νέα

Νέα

ΕΣΠΑ 2021-2027: Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2021-2027

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου (ΠεΠ ΝΑ) 2021-2027 είναι ένα από τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι πόροι του ανέρχονται σε 285,4 εκ. ευρώ και προέρχονται κατά 50% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), ενώ το υπόλοιπο 50% αφορά πόρους του ελληνικού δημοσίου.

Αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του εγκεκριμένου Προγράμματος, όπως εγκρίθηκε από την ΕΕ τον Αύγουστο του 2022 (απόφαση ΕΕ: CCI 2021EL16FFPR018/29.08.2022).

Κεντρικοί στόχοι και δομή Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Ενίσχυση και διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος της Περιφέρειας, με την υιοθέτηση μιας στρατηγικής διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος,
 • Διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας των πόρων και 
 • Ενίσχυση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Δομή του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 8 Προτεραιότητες, από τις οποίες η 5 & 8 συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, ενώ οι υπόλοιπες από το ΕΤΠΑ:

 1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού (23 εκ. €) 
 2. Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων (64 εκ. €)
 3. Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση  της κινητικότητας (32,8 εκ. €) 
 4. Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών (40 εκ. €)
 5. Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Ένταξη (72,2 εκ. €)
 6. Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών (48 εκ. €)
 7. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (3,7 εκ. €)
 8. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ (1,6 εκ. €)

Δείτε εδώ μια συνοπτική παρουσίαση του Προγράμματος και των δράσεων που προβλέπει, μέσα από 17 διαφάνειες.