Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

Τελευταία Νέα

Νέα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στη Χρηματοδότηση Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για τη Διερεύνηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων με σκοπό την Υποστήριξη Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας και Έργων Φιλικών προς το Περιβάλλον στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τη Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου / Φακέλου Αίτησης»

Κατεβάστε το κείμενο της διακήρυξης εδώ:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας-4-4-2017\

Συνοπτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ 60.000,00 πλέον ΦΠΑ
Κριτήριο αξιολόγησης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Έως την Τρίτη 18/4/2017 και ώρα 15:00 στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής: Σάκη Καράγιωργα 22 (1ος όροφος), 84100 Ερμούπολη

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Την Παρασκευή 21/4/2017 και ώρα 11:00  στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:
Πλατεία Τσιροπινά , 84100 Ερμούπολη